SZTUKA

Po wieloletnich, pozytywnych doświadczeniach działań Kolonii Artystów w Stoczni Gdańskiej, w naszej obecnej dyskusji zastanawiamy się teraz nad ponownym wprowadzeniem w to miejsce różnorodnych form aktywności artystycznej (związanej z jego unikalną tożsamością kulturową).

 

Oto prezentacja aktualnej dyskusji:

Anna Szynwelska z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, przedstawiła listę rekomendacji, które należałoby uwzględnić w tworzeniu wizji rozwoju dawnych terenów Stoczni Gdańskiej. Bazuje ona zarówno na śledzeniu tendencji światowych, jak również własnym wieloletnim doświadczeniu w implementacji  działań artystycznych oraz dzieł sztuki w rewitalizowanych przestrzeniach publicznych. W tym zakresie, zwróciła ona szczególną uwagę na realizowany już przez Miasto Gdańsk program operacyjny Kultura i Czas Wolny, a w szczególności, priorytet “Sztuka w przestrzeni publicznej”, przytaczając jego główne założenia, że „ludzie kultury współtworzą i wzbogacają ofertę kulturalną miasta, a ta, obok miejskiego klimatu czy dziedzictwa kulturowego, wzmacnia ponadlokalny i międzynarodowy potencjał gdańskiej kultury i zwiększa szansę na przyciągnięcie odbiorców i turystów nie tylko z miasta, metropolii i regionu, ale też z innych części kraju i świata” oraz że „bardzo ważnym elementem Strategii jest dbałość, wspieranie i wzmacnianie wszystkiego, co stanowi specyfikę i genius loci Gdańska, materialne i niematerialne dziedzictwo miasta, sfery budujące zarówno tożsamość gdańszczan, jak i zewnętrzny wizerunek Gdańska. Zdaniem Anny Szynwelskiej, Stocznia Gdańska jest od lat kojarzona z działaniami artystycznymi i należy podtrzymać ten wizerunek. To przede wszystkim sztuka, artyści i działania kulturalne nadają ducha miejscom. W tym celu, należy uwzględnić w planach rozwoju tego miejsca, stworzenie kolekcji trwałych dzieł artystycznych wysokiej jakości, których zadaniem nie powinno być „przyozdobienie” czy estetyzacja przestrzeni, lecz skłanianie do refleksji i pobudzanie dyskusji, w nawiązaniu do historii dzielnicy, specyfiki lokalnej i problemów społecznych.  Zgodnie z tendencją światową i dobrą praktyką warto zaplanować w budżecie inwestycji, zarówno miejskich, jak i prywatnych, 1-2% na sztukę. Powinny to być środki przeznaczone na zaimplementowanie dzieła sztuki czy obiektu artystycznego, jak i na utrzymanie go w dalszym okresie funkcjonowania w danej przestrzeni. Oprócz kolekcji trwałych dzieł sztuki, działania artystyczne powinny również tworzyć miejsca sprzyjające spotkaniom społeczności lokalnej oraz gości: organizowanie koncertów, pikników, wieczorów autorskich itp. kierowanych nie tylko do „nowego mieszkańca”, ale też do osób związanych z danym miejscem przed przeprowadzeniem procesów rewitalizacyjnych – czyli do lokalnych mieszkańców i ich sąsiadów, pracowników stoczni, artystów i działaczy, którzy przyczynili się do nadania stoczni wyjątkowego charakteru. Nowa dzielnica nie może zamykać się na swoich „oryginalnych gospodarzy”, musi być dostępna i przyjazna również dla gości. Należałoby również zadbać o wprowadzenie programu służącego edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych na temat dzielnicy, pielęgnowanie wiedzy z zakresu dziedzictwa stoczni gdańskiej i tożsamości miejsca – organizowanie warsztatów artystycznych, oprowadzań z lokalnymi przewodnikami, spotkań, sympozjów o tematyce historycznej, nawiązujących do historii miasta i dzielnicy.

Piotr Wyszomirski z Fundacji Pomysłodalnia oraz członek Pomorskiej Rady Kultury uważa, że to właśnie kultura, w mieście które słusznie pretenduje do miana ważnego ośrodka międzynarodowego, powinna być motorem rozwoju dawnych terenów Stoczni Gdańskiej. Kultura podnosi jakość życia i atrakcyjność dla odwiedzających, środki zainwestowane w kulturę tworzą kapitał dla następnych pokoleń. Według Wyszomirskiego, tereny postoczniowe w Gdańsku mają już swoją legendę nie tylko społeczną i polityczną, ale także kulturalną, zapisaną w dziejach kultury polskiej. To tzw. pierwsza Kolonia Artystów, endemiczny przykład funkcjonowania nowoczesnej kultury na terenach postindustrialnych. W Młodym Mieście nie może zabraknąć kultury. Gdańsk cierpi na brak miejsc, w których można na odpowiednim poziomie prezentować kulturę spoza głównego nurtu. W czasie Kongresu Kultury Pomorskiej w 2017 roku często powracał temat Domu Offu, miejsca przyjaznego dla progresywnych artystów i aktywistów funkcjonujących poza oficjalnymi instytucjami kultury. Dawne tereny Stoczni Gdańskiej są idealnym miejscem dla lokacji tego projektu i realizacji rekomendacji wspierania kultury pozainstytucjonalnej.

Dorota Nieznalska, artystka wizualna marzy o stworzeniu przyjaznego, kulturotwórczego środowiska na terenach postoczniowych. Z doświadczenia wie, że największym problemem artystów jest indywidualna, niezależna przestrzeń przeznaczona do pracy twórczej. Stworzenie dobrych warunków na terenach postoczniowych wraz z odpowiednią infrastrukturą mają szansę mocno pobudzić kreatywność współczesnych twórców tym samym zainteresowanie odbiorców. Oprócz pilnej potrzeby zaistnienia pracowni artystycznych, warsztatów rzemieślniczych, które równocześnie mogą zintegrować gdańskie środowisko, nadrzędnym warunkiem, bo raczej trudno to odnieś do sfery marzeń, jest tolerancja i szacunek międzyludzki. Brak respektowania czyjejś pracy, czy nadmierne eksploatowanie niewspółmierne do wynagrodzenia. Częstym problemem jest wykorzystywanie zwłaszcza młodych artystów, przez instytucje (w tym oficjalne państwowe Muzea w Gdańsku, Gdyni), nie honorowanie ich wysiłku, pracy. Kultura, artyści osiągnęli obecnie najniższy status, tych, którzy robią za darmo (chodzi głównie o wystawy, realizacje projektów). Praca umysłowa przestała być wartością. Jest oczywiste, że bez realnego wkładu i indywidualnego trudu, każdego artysty, artystki, galerie sztuki, muzea, praca kuratorów, historyków sztuki, konserwatorów, producentów nie miała by racji bytu. Dlatego warunkiem jest szacunek dla ludzkiego wysiłku, zasady fair play, uczciwego postępowania jak i niestosowania przemocy wobec siebie.

Filip Ignatowicz, artysta multimedialny i reżyser pragnie, by nowa Stocznia stała się znów miejscem dla niezależnej sztuki, w formie bezpiecznych i ekonomicznie opłacalnych pracowni dla artystów i rezydencji artystycznych, instytucji kultury oraz dużego pawilonu wystawienniczego (np. w jednej ze stoczniowych hal – ogromna przestrzeń ekspozycyjna spełniająca aspiracje naszej metropolii). Jego marzeniem byłaby również ściana, umożliwiająca każdemu, bez pozwolenia, namalowanie swojego dzieła, tworząc coś w rodzaju otwartej, niezależnej galerii sztuki w formie muralu czy też street-art’u. Byłaby to, w jakimś wymiarze, kontynuacja tradycji Kolonii Artystów w Stoczni Gdańskiej oraz aktualnie działającej tam grupy artystów WL4 w Mlecznym Piotrze.

Anna Orbaczewska, artystka wizualna, która w latach 2012- 2019 posiadała swoją pracownię w budynku dawnej Dyrekcji Stoczni Gdańskiej, marzy przede wszystkim o przekształceniu jednego ze stoczniowych budynków w zespół pracowni dla artystów z przestrzenią wspólną – np. galerią umożliwiającą prezentacje swoich działań oraz realizacje wspólnych projektów – coś jak np. Kunsterhaus w Bremie. Zlokalizowanie pracowni artystów w jednym budynku daje możliwość ich współdziałania, wzajemnej inspiracji, wspólnego budowania wydarzeń kulturalnych, organizowania wystaw. Bardzo trudno jest osiągnąć tego typu cele nie posiadając wspólnej przestrzeni, która również implikuje częste , regularne spotkania. Tak właśnie funkcjonuje większość kunsterhausów – tzw. domów artystycznych w Niemczech czy Holandii. Wspólny budynek z osobnymi pracowniami dla każdego artysty stanowi sytuację  korzystną dla samych artystów – spaja środowisko, stwarza możliwości do wspólnych działań, inspiracji jak również dla otoczenia, dla mieszkańców, którzy mają sposobność uczestniczenia w wydarzeniach kreowanych przez lokalne środowisko twórcze, podpatrzenia bezpośrednio warsztatu  pracy artysty (np. podczas organizowania tzw. Otwartych Pracowni), żywego, niewymuszonego kontaktu z artystami i sztuką. Uważam, że w Gdańsku bardzo brakuje tego typu miejsca, gdzie w sposób spontaniczny, naturalny publiczność miała by okazję spotykać się z środowiskiem twórczym, a sami artyści mieli by warunki do tego, żeby rozwijać swoją twórczość , wzajemną współpracę. Teren Stoczni Gdańskiej znakomicie nadaje się do tego typu działań z racji historii wolnościowej, całej historycznej przeszłości. Gdański „Dom Artystów” wzbogacił by znacznie, życie kulturalne dzielnicy i całego miasta.

Agnieszka Wołodźko, artystka i kuratorka sztuki również marzy o miejscu produkcji i spotkań środowisk twórczych, w jednej ze stoczniowych hal, jak np. Godsbanen – centrum produkcji artystycznej i kulturalnej w Aarhus (Dania) gdzie  na powierzchni 10 500 m2 znajduje się Centrum Sztuki Wizualnej, Centrum Literatury, Platforma Sztuki Performatywnej, szkoła filmowa, szkoła kreatywnego pisania, warsztat filmowy, warsztaty (obróbki drewna, metalowy, tkaniny, ceramiczny, graficzny, filmowy, mała drukarnia, ciemnia fotograficzna), centrum edukacji młodzieży, teatr, restauracja oraz 50 miejsc biurowych dla przemysłów kreatywnych. Działa tam stale ok. 130 twórców i biznesów kreatywnych oraz ok. 200 innych osób. Można tam zrealizować festiwal teatralny, odbywać ćwiczenia taneczne, zorganizować spotkanie.  Artyści mogą wynająć pomieszczenie do realizacji projektu. Każdego roku odwiedza Godsbanen ok. 175 000 osób.

Dr Marek Barański z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku uważa, że w celu podtrzymania autentyczności i konkurencyjności nowej dzielnicy, kluczowy będzie wyważony proces stopniowych zmian, w którym nie może jednak zabraknąć ludzi kreatywnych, wprowadzających w przestrzeń postoczniową nowe wartości, a przede wszystkim, poprzez swoją stałą aktywność, oswajających innych z zachodzącymi zmianami, w sposób naturalny rozbudowujących sieci powiązań oraz budujących przywiązanie do miejsca. Byłaby to pozytywna kontynuacja procesu, który zainicjowany został kilkanaście lat temu, wraz z wycofaniem się przemysłu stoczniowego i oddaniem części tego terenu artystom. Z uznaniem patrzyły na niego samorządy Hamburga, czy Londynu, koordynujące kompleksowe przedsięwzięcia inwestycyjne w obrębie Hafen City oraz Docklands. Tam bowiem proces zmian odbywał się zbyt gwałtownie i całkowicie zamieniając jedną tożsamość tego samego miejsca na inną.

Aneta Lehmann, architektka wnętrz z kulturoznawczym zapleczem marzy o programie finansowej dostępności biur i pracowni na terenie stoczni, np. poprzez uwzględnienie w planach inwestycyjnych powierzchni dla artystów/działaczy, przy jednoczesnej niezależności twórczej i wizerunkowej najemców (bez umów obejmujących niestosowne działania marketingowe na rzecz dewelopera).

MARZENIA DO SPEŁNIENIA

SZTUKA

1. Tworzenie kapitału symbolicznego oraz artystyczna stymulacja zrównoważonego rozwoju tych terenów, poprzez:

– Wykorzystanie kulturowych kontekstów Stoczni, jako zbiorowego dzieła sztuki i dźwigni projektu kulturowego całego regionu, bazującego na historycznym dziedzictwie, ale zorientowanego na wyzwania przyszłości, który może oddziaływać i odgrywać rolę w polityce globalnej, poprzez wytworzenie relacji do instytucji i procesów geopolitycznych (zmian porządku światowego i dominacji kulturowych, np. roli nowego Jedwabnego Szlaku itp.)

– Poszerzanie obszarów wolności w sztuce oraz dopuszczanie odważnych interwencji artystycznych i projektów artystyczno-badawczych i eksperymentowania, bez określania z góry ich rezultatów (swoiste spontaniczne „głośne myślenie”) popularyzując wartości Solidarności, takie jak tolerancja, wolność słowa, myślenie krytyczne itp.

– Stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań i pracy dla niezależnych twórców i aktywistów funkcjonujących poza oficjalnymi instytucjami kultury, w formie ekonomicznie opłacalnych pracowni dla artystów i rezydencji artystycznych, instytucji kultury oraz dużego pawilonu wystawienniczego (np. w jednej ze stoczniowych hal)

– Działania artystyczne sprzyjające spotkaniom społeczności lokalnej oraz gości: organizowanie koncertów, pikników, wieczorów autorskich itp. kierowanych nie tylko do „nowego mieszkańca”, ale też do osób związanych z danym miejscem przed przeprowadzeniem procesów rewitalizacyjnych – czyli do lokalnych mieszkańców i ich sąsiadów, pracowników stoczni, artystów i działaczy, którzy przyczynili się do nadania stoczni wyjątkowego charakteru.

– Stworzenie i utrzymanie kolekcji trwałych dzieł artystycznych wysokiej jakości, których zadaniem powinno być skłanianie do refleksji i pobudzanie dyskusji, w nawiązaniu do historii dzielnicy, specyfiki lokalnej i problemów społecznych (a nie „przyozdobienie” czy estetyzacja przestrzeni)

– Zabezpieczenie 1-2% na sztukę w budżetach inwestycji realizowanych na terenach postoczniowych (zarówno publicznych, jak i prywatnych)

– Artystyczne interwencje świetlne, w określonych miejscach, które czyniły by je bezpiecznymi i atrakcyjnymi oraz dostępnymi 24 godziny na dobę

– Otwarte kino letnie, które każdego wieczora wakacji, wyświetlałoby film na ogromnym ekranie, zawieszonym pomiędzy dwoma stoczniowymi dźwigami. Film ten można by oglądać z dołu, z terenów stoczniowych, jak również z Alei Zwycięstwa, kolejki SKM czy Grodziska. Dźwięk filmu byłby nadawany przez Internet, tak aby każdy, niezależnie od miejsca, mógł go sobie odpalić z telefonu komórkowego i uczestniczyć w projekcji.

 

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18138 komentarzy:
 1. reduslim in apotheke kaufen
  reduslim in apotheke kaufen says:

  Abnehmen und abnehmen lassen
  Manchmal scheint das Abnehmen unerreichbar und schwer zu erreichen. Nach ein paar Wochen Diät kann die Motivation schwinden, und es
  kann verlockend sein, aufzugeben. Manche Menschen sind
  erfolgreich beim Abnehmen. Wie schaffen sie es, ihr Gewicht zu halten und nicht wieder zuzunehmen? Wie schaffen es diese Menschen, so erfolgreich abzunehmen? Was
  ist der Trick?
  Sich klar definierte Ziele zu setzen, ist einer der wichtigsten Schritte bei der
  Gewichtsabnahme. Wollen Sie abnehmen, um in die alten Kleider zu passen, die Sie früher getragen haben, oder sind Ihre Ziele ehrgeiziger?

  Möchten Sie sich besser und gesünder fühlen? Sie sollten sich ein Abnehmziel setzen, um sich selbst ein Ziel zu setzen.
  Führen Sie Buch über Ihre Fortschritte. Schreiben Sie alles auf,
  z. B. die Kalorienzufuhr, die Lebensmittel, die Sie zu sich nehmen, und
  die Getränke, die Sie trinken. Achten Sie darauf, dass Sie häufig in Ihr Abnehmtagebuch schreiben und sich nur einmal in der Woche wiegen. Halten Sie in dem Tagebuch fest,
  was Sie täglich essen und wo Sie es essen. Wenn Sie aufschreiben, was Sie essen, können Sie sich besser daran erinnern, gesündere Entscheidungen zu treffen.
  Erlauben Sie sich nicht, Mahlzeiten auszulassen, denn
  das erhöht nur die Wahrscheinlichkeit, dass Sie schlechte Entscheidungen in Bezug auf
  Lebensmittel treffen. Verhindern Sie, dass Sie
  reduslim in apotheke kaufen diese Falle tappen. Planen Sie Ihre Mahlzeiten und Snacks im Voraus.
  Nehmen Sie sie mit, wenn Sie nicht zu Hause sind.
  Nehmen Sie ab heute Ihr eigenes Mittagessen mit. Das ist nicht nur eine gute Möglichkeit, Gewicht zu verlieren, sondern spart auch Geld.

  Jeder erfolgreiche und gesunde Plan zur Gewichtsabnahme kombiniert vernünftige Bewegung und einen ausgewogenen Ernährungsplan. Um die nötige Energie zu gewinnen, müssen Sie sich jede Woche Zeit für regelmäßigen Sport nehmen. Wenn Sie sich nicht gerne bewegen, suchen Sie
  sich körperliche Aktivitäten, die Ihnen Spaß machen, und führen Sie diese regelmäßig
  durch. Gehen Sie mit Freunden spazieren oder gehen Sie in einen Tanzclub.

  Auch wenn es offensichtlich ist, hilft es Ihnen, Junkfood zu vermeiden. Halten Sie Ihre Küche voll mit gesunden Lebensmitteln. Kaufen Sie keine Lebensmittel, von denen Sie wissen, dass Sie sie nicht essen sollten. Eine einfache
  Möglichkeit, Junkfood zu vermeiden, das Ihr Abnehmziel gefährden kann,
  besteht darin, es gar nicht erst zu kaufen.
  Suchen Sie sich einen Trainingspartner, mit dem Sie jederzeit gemeinsam trainieren können. Wenn Sie nur
  sich selbst gegenüber rechenschaftspflichtig sind, können Sie
  das, was Sie tun müssen, leicht aufschieben. Sie werden sich gegenseitig motivieren können. Sie können sich
  auch gegenseitig helfen, indem Sie hilfreiche Ratschläge geben, bei Bedarf motivieren und aufmuntern, wenn jemand auf seinem Weg der
  Gewichtsabnahme ein Hindernis erreicht.

  Odpowiedz
 2. https://catflip.ru/
  https://catflip.ru/ says:

  Вавада – онлайн-казино и его предложения

  Пользователям необходимо разыскать проверенный развекательный портал с щедрыми состязаниями
  и лотереями, сертифицированными автоматами, оперативными выплатами денег.
  В современных услових площадки работают в соотвтетсвии с лицензиями конкретных государств, как то Curasao, Gibraltar, Malta.

  Среди таковых виртуальное
  казино Вавада. Ресурс https://catflip.ru/ обещает легкую процедуру регистрации,
  безопасный гейминг любому совершеннолетнему
  игроку.

  Преимущества азартного клуба Vavada

  Клуб с самого начала стимулирует зарегистрировавшихся клиентов интересными бенефитами за внесение
  депозитов, бонус-коды, регистрацию учетки, устраивает активности с
  крупными наградами. Азартный клуб неукоснительно придерживается основных стандартов касательно защиты персональной информации пользователей, периодически проводятся внеурочные идентификации личностей.

  Мобильная версия портала Vavada

  Азартный клуб Вавада может функционировать с мобильных устройств.

  Для этих целей используется мобильная версия сайта, что
  подходит для любых смартфонов с ОС Android и iOS.

  Вы можете дополнительно инсталлировать апку игровой площадки.
  Игрокам представлены удобное
  размещение контента на дисплее,
  выпадающие списки, кнопки увеличенных размеров.

  Бонусная политика от казино Vavada

  Азартный клуб Вавада дарит своим клиентам выгодные подарки в виде дополнительных начислений или бесплатных
  вращений за депозитные вложения.
  Для новичка стартовый пакет обеспечивает приятное
  денежное дополнение начиная с
  первого взноса. Предусмотрен и бездепозитный бонус за регистрацию учетной записи, который начисляется
  за подтверждение номера телефона.
  Кроме этого, поддерживаются лотереи, временные
  рекламные акции, турниры, активности.
  Лидерам полагаются дорогостоящие презенты.
  Самым активным игрокам поступают VIP-бонусы.
  Особенности активации бонусных предложений поданы в
  перечне правил. Согласно условиям
  все начисления следует отыграть
  по вейджеру х25.

  Разновидности игр

  Гэмблерам предлагается огромная
  подборка интересных автоматов из 1300 и более
  игр. В их число входят видеослоти,
  рулетки и баккара, лото, бинго. К
  тому же предложен раздел live-casino.
  Геймеры могут выбрать аппараты c
  различными тематиками: космос, древний мир, исторические события, фантастика.
  К тому же предлагается сортировать азартные аппараты
  по количеству линий, дополнительным раундам.
  Индекс возврата ставок RTP – от 95%.
  Подыскивая азартные игры, желательно принимать в рассчет их
  создателей, наиболее заслуживающими доверия стали:

  PlayTech.
  QuickSpin.
  Boongo.
  Igrosoft.

  Приведенные компании-разработчики обеспечивают увлекательный игровой
  процесс с выгодными раундами.

  Запуск азартных игр на деньги

  Играть в слоты с настоящими ставками можно после следующих
  действий: регистрация на основном сайте, вход
  в систему, пополнение баланса.
  Внести депозит вы можете через MasterCard, Visa, Perfect Money или Yandex.Money.
  После предлагается запускать симуляторы и указывать уровень ставки.

  Начинающим игрокам рекомендуем заранее разработать стратегию, воспользовавшись режимом демо.

  Выигрыши выводятся мгновенно, требуется только указать личную информацию
  и исполнить условия вейджера.

  Оцените качество азартного
  клуба, пройдя мгновенную регистрацию и получив стартовый бездепозитный бонус.
  Игровой портал Вавада выполняет нормы iGambling,
  обеспечивает безопасную игру. Слоты
  функционируют под контролем генератора рандомных чисел (ГВЧ),
  предоставлены надежными разработчиками.

  Odpowiedz
 3. мобильная версия сол казино
  мобильная версия сол казино says:

  описание услуг и спецпредложений
  от интернет-казино Вавада

  Пользователям необходимо подобрать честный азартный сайт с
  качественными автоматами, интересными дополнительными мероприятиями,
  оперативными выплатами. В современных услових платформы
  оказывают азартные услуги
  по лицензиям определенных юрисдикций, к примеру, Мальта, Кюрасао, Гибралтар.

  К ним принадлежит игровая площадка Вавада.
  Официальный ресурс вавада зеркало предлагает беспристрастный гейминг, легкую регистрацию учетки всем лицам, ставшим совершеннолетними.

  Достоинства азартного клуба Вавада

  Азартный клуб с первых мгновений мотивирует игроков разнообразными презентами за открытие учетки, промокоды, пополнение счета, устраивает дополнительные мероприятия с внушительными подарками.
  Клуб отвечает главным правилам,
  которые касаются хранения
  персональной информации участников, периодически
  проводятся внеочередные идентификации личностей.

  Коллекция азартных игр

  Пользователям предоставляется внушительная
  коллекция интересных слотов из
  более чем 1700 эмуляторов. Это слот-машины,
  рулетки и лото, покер, бинго. Также представлена категория live-казино.
  Есть возможность подобрать азартные игры
  на всевозможную тему: исторические события, классические фрукты, приключения, древний мир.
  Дополнительно геймеры могут выбирать
  онлайн аппараты по количеству барабанов,
  бонусным механикам. Степень теоретического возврата – 96%-98%.
  Фильтруя автоматы, рекомендуем учитывать их разработчиков, самыми популярными стали:

  Play’n’Go.
  Playson.
  EGT Gaming.
  Microgaming.

  Вышеупомянутые провайдеры обещают интересный гейминг с многочисленными раундами.

  Адаптивная версия казино Vavada

  Азартный клуб Vavada имеет возможность функционировать
  с мобильного. Для этих целей используется мобильная версия сол казино версия портала,
  она предназначена для любых смартфонов
  с ОС Андроид и иОС. Возможно вместе с этим инсталлировать
  апку игровой площадки. Пользователям представлены
  кнопки увеличенных размеров,
  удобное отображение контента на
  дисплее, выпадающие списки.

  Бонусы от клуба Вавада

  Вавада casino дарит своим гэмблерам
  различные подарки в форме процентов или Free Spins за денежные вложения.
  Новичкам приветственный пакет создает дополнительную выгоду начиная
  с первого взноса. Имеется и бездепозитный бонус за регистрацию аккаунта,
  что начисляется за верификацию номера телефона.
  Также поддерживаются лотерейные розыгрыши, турнирные чемпионаты, краткосрочные промо-акции,
  активности. Победителям полагаются ценные презенты.
  Самым активным пользователям поступают персональные презенты.

  Нюансы получения бенефотов подаются в пользовательском соглашении.
  В соответствии с условиями любой бонус необходимо
  отыграть с вейджером х35.

  Оцените качество игрового портала,
  зарегистрировав учетную запись
  и получив приветственный подарок.
  Виртуальное казино Vavada придерживается норм игорной ассоциации, обеспечивает безопасность.
  Азартные игры предоставлены надежными вендорами, действуют
  по алгоритму ГВЧ (генератора рандомных чисел).

  Odpowiedz